Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizace vzdělávání


  Organizace vzdělávání

     MŠ ve Strání je příspěvková organizace, provoz je hrazen příspěvky obce, rodiče hradí příspěvek za předškolní vzdělávání podle vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb.

Přijímání dětí do MŠ se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitelky školy, která nastavuje kriteria pro přijímání dětí.  O termínu zápisu bude veřejnost informována prostřednictvím webových stránek, zpravodaje, hlášení či nástěnek v MŠ (zápis probíhá obvykle v měsíci květnu). O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy podle §34 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů podle daných kritérií a kapacity školy.

Kapacita MŠ Strání je 74 dětí, které jsou rozděleny podle věku do tří tříd:

1.      Třída ……………. děti ve věku 2-4let

2.      Třída ……………. děti ve věku 4-6 let

3.       Třída ……………. děti ve věku 5-7let

Kapacita MŠ Květná je 46 dětí

1.       Třída …………… děti ve věku 2-4let

2.        Třída ……………. děti ve věku 4-7let.

 

Personální zajištění

Předškolní vzdělávání v MŠ Strání  zabezpečuje 6 plně kvalifikovaných p. učitelek:

p. řed. Bruštíková Jana    

p. uč. Pavelková Simona

p. uč. Janovská Marie      

p. uč. Nesázalová Jitka   

p. uč. Homolová Jarmila

p. uč. Popelková Šárka      

O pořádek pečují:

Helena Janovská

Štěpánka Stolaříková

Kvalitní a vhodná jídla připravují:

Jaroslava Jurtíková

Iveta Popelková

Anna Zetková

V MŠ Strání- Květná  pracují tři plně kvalifikované paní učitelky:

p. uč. Straňáková Jarmila         

p. uč. Pavlušová Marie        

p.vedoucí  uč. Zetíková Jarmila

O pořádek pečuje:

Zdislava Janigová:

Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni:

  • Zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do MŠ bylo vhodně a čistě upravené, bez výstředností v účesu a oblečení
  • Přivádět děti do MŠ zdravé, aby nenakazilo celý kolektiv,
  • Předávat dítě osobně učitelce
  • Zabezpečit dítěti oblečení a obuv do MŠ a na pobyt venku, které dítě může ušpinit
  • Na vyzvání ředitele MŠ se osobně účastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
  • Informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte
  • Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
  • Oznamovat MŠ údaje podle §28 odst.2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (např. pro vedení školní matriky),
  • Ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků Školního řádu MŠ Strání