Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. rok ŠVP

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA-  ZÁKLAD ŽIVOTA

 

Motto:

Důvěřuji ti a věřím, že dokážeš vše, co bude třeba. Budu šťastný, když dokážeš víc, než jsem dokázal já.“ (E. Svobodová, H. Švejdová 2011)

Roční ŠVP PV bude zaměřen na vytváření základů a následné rozvíjení pregramotnosti dětí, zejména matematické a čtenářské. K realizaci vytyčených cílů nám přispěje i vzdělávání učitelek, které se prostřednictvím Šablon III uskuteční v Mateřské škole Děkanka, Praha II., která je naší družební školou a má v oblasti matematické pregramotnosti kvalifikované učitelky.

Očekáváme přínos i z nové spolupráce s UTB ve Zlíně, která nám poskytne nové metodické  poznatky v oblasti předškolní pedagogiky prostřednictvím měsíční praxe, kterou budou studenti u nás vykonávat.

Krátkodobé cíle, které vychází z vize školy a z dlouhodobých cílů ŠVP PV nám umožní si stanovené záměry naplnit. Proto byly zvoleny následující čtyři integrované bloky.

Krátkodobé cíle:

1)   Prostřednictvím plánovaných aktivit učit dítě orientaci v prostoru a čase. Využívat int. display k získávání, uplatňování a sdílení poznatků a zkušeností.

2)   Spoluvytvářet základní společenská pravidla a pravidla soužití v MŠ nejen při využívání zahrady. Posilovat tělesnou zdatnost, obratnost a zodpovědnost. Vytvořit základy kooperativních vztahů.

3)   Vybudovat novou putovní knihovnu pro děti a rodiče ve vstupu MŠ, s možným poskytnutím odborných materiálů a knih ze strany MŠ k cílenému rozvoji čtenářské a matematické pregramotnosti. Rozvíjet otevřenou komunikaci s rodiči.

Vzdělávání bude realizováno v těchto Integrovaných blocích:

U NÁS DOMA

V tomto bloku se zaměříme na poznávání našich domovů, lidí, kteří s námi bydlí, jejich charakterových vlastností a zvyklostí. Vzpomeneme také ty, které jsme měli rádi, a už mezi námi nejsou. Prozkoumáme blízké okolí našeho domova a seznámíme se s pracemi v domácnosti, životem na dvorku i na zahradě.

KNIHA - MŮJ KAMARÁD

Záměrem IB je vzbudit zájem dětí o psanou podobu jazyka, poznávat nová slova, rozvíjet vyjadřovací schopnosti, tvořivost, samostatnost, logické operace. Kniha pomůže rozvíjet nejen čtenářskou, ale také matematickou pregramotnost. Práce s textem, grafomotorické úkoly, logopedické hry, prostorová orientace je možným obsahem tohoto bloku. Děti se seznámí s různými žánry literatury, s novými pojmy jako spisovatel, ilustrátor. Do projektu zapojíme rodiče, prarodiče při předčítání, ať již doma, či ve škole (dle možností).

MOJE ZDRAVÍ

Zaměříme se na péči o své zdraví, budeme zkoumat, co tělo posiluje, budeme podporovat děti k uvědomění si vlastního těla, poznávání sebe sama, uvědomění si pozitivních citů k sobě. Budeme dodržovat pozitivní vztah ke svému tělu, vyhnout se úrazům. Budeme mezi sebou komunikovat, využijeme pomoci odborníků. Budeme rozvíjet digitální gramotnost při hledání nových informací. Osvojíme si základy hygieny a dodržování pravidel.

ŽIVLY

V tomto integrovaném bloku je našim pedagogickém záměrem seznámit se se živly, změnami v přírodě.  Prostřednictvím pokusů o objevů získáme nové zkušenosti, dovednosti a poznatky. Smyslem je vytvořit povědomí o přírodě živé i neživé. Uvědomíme si nebezpečí, se kterým se můžeme setkat jako je požár, proud vody, silný vítr. Cílem bude ověřit, co je pro člověka nezbytné a potřebné a co jej naopak ohrožuje.

.