Jdi na obsah Jdi na menu
   Organizace vzdělávání

     MŠ ve Strání je příspěvková organizace, provoz je hrazen příspěvky obce, rodiče hradí příspěvek za předškolní vzdělávání podle vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Přijímání dětí do MŠ se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitelky školy, která nastavuje kriteria pro přijímání dětí.  O termínu zápisu bude veřejnost informována prostřednictvím webových stránek, zpravodaje, hlášení či nástěnek v MŠ (zápis probíhá obvykle v měsíci květnu). O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy podle §34 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů podle daných kritérií a kapacity školy.

Kapacita MŠ Strání je 74 dětí, které jsou rozděleny podle věku do tří tříd:

1.      Třída ……………. děti ve věku 2-4let

2.      Třída ……………. děti ve věku 4-6 let

3.       Třída ……………. děti ve věku 5-7let

Kapacita MŠ Květná je 46 dětí

1.       Třída …………… děti ve věku 2-4let

2.        Třída ……………. děti ve věku 4-7let.

 

Personální zajištění

Předškolní vzdělávání v MŠ Strání zabezpečují plně kvalifikované paní učitelky:

p. řed. Mgr. Bruštíková Jana          

Nesázalová Jitka   

Popelková Šárka

Bc. Kohnová Zuzana

Bc. Janigová Hana 

Tinková Ivana

 

Asistent pedagoga:

Zetková Marie   

Tinková Magdaléna

 

O pořádek pečují:

Janovská Helena

Stolaříková Štěpánka

 

Kvalitní a vhodná jídla připravují:

Jurtíková Jaroslava

Popelková Iveta

Zetková Anna- vedoucí školní jídelny

 

V MŠ Strání- Květná  pracují plně kvalifikované paní učitelky:

zástupce řed. Straňáková Jarmila

Pavlušová Marie

Janovská Marie

Bc. Bruštíková Marie         

 

Asistent pedagoga:

Popelková Martina

Zámečníková Romana

 

O pořádek pečuje:

Zdislava Janigová

 

Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni:

  • Zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do MŠ bylo vhodně a čistě upravené, bez výstředností v účesu a oblečení
  • Přivádět děti do MŠ zdravé, aby nenakazilo celý kolektiv
  • Předávat dítě osobně učitelce
  • Zabezpečit dítěti oblečení a obuv do MŠ a na pobyt venku, které dítě může ušpinit
  • Na vyzvání ředitele MŠ se osobně účastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
  • Informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte
  • Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
  • Oznamovat MŠ údaje podle §28 odst.2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (např. pro vedení školní matriky)
  • Ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků Školního řádu MŠ Strání